ZGKiM zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zgkim.eu

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie przygotowanych dokumentów programu word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziami OCR do odczytywania treści dokumentu

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-11.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ireneusz Iwański, biuro@zgkim.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 46 61 888. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej ZGKIM.EU: 2022-05-02.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2022-05-02.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

47-300 Krapkowice, ul. Rybacka 9

Tel.: +48 77 46 61 888, 77 46 64 188

E-mail: biuro@zgkim.eu
zgkim.eu

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

TAB - przejście do kolejnego elementu

SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu

SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki

SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej

SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony

SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu

ESC - anulowanie podpowiedzi

Dostępność architektoniczna:

Budynek przy ul. Rybackiej 9 - 3 kondygnacyjny. Wejścia z dwóch stron budynku. Od strony ul. Rybackiej schody wraz z poręczą, od strony ul. Podgórnej z poziomu parteru, brak schodów - swobodny dojazd. Budynek nie posiada windy. W siedzibie Spółki dojazd do biur jest nieznacznie utrudniony w postaci kilkucentymetrowych progów na parterze oraz schodów na piętro. Wszystkie sprawy można załatwić w biurach na parterze. 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Nie posiadamy tłumacza języka migowego.

Koordynator ds. dostępności:

W Spółce ZGKiM w Krapkowicach powołuje się Koordynatora ds. dostępności w osobie:

Jolanta Schreiber 

tel. 77 4661 888

e-mail: biuro@zgkim.eu