ZGKiM Sp. z o. o. w Krapkowicach

Prezes Zarządu - Józef Piosek

Przedmiot działalności Spółki

 1. Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie komunalnymi nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, nabywanie oraz eksploatacja nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości.
 2. Realizacja przez Spółkę zadań, o których mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
  • utrzymywanie należytego stanu technicznego nieruchomości i budynków na nich posadowionych i terenów zielonych poprzez prowadzenie prawidłowej konserwacji technicznej
  • organizowanie i prowadzenie konserwacji i remontów bieżących oraz prac zleconych w zarządzanych budynkach
  • organizowanie i prowadzenie w gminnym zasobie mieszkaniowym remontów kapitalnych budynków wraz z ich modernizacją
  • zawieranie umów na dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków, usuwanie nieczystości stałych i płynnych, usług kominiarskich i innych niezbędnych a wynikających z bieżącej działalności
  • współpraca z właściwymi wydziałami Urzędu Miasta i Gminy
  • reprezentowanie interesów Gminy jako członka Wspólnot Mieszkaniowych oraz składanie oświadczeń woli w jego imieniu i na jego rzecz
  • obsługa finansowo księgowa zarządzanych zasobach
  • zawieranie, wypowiadanie, i rozwiązywanie umów najmu na lokale mieszkalne i użytkowe oraz umów dzierżawy na czas określony na grunty przynależne do budynków
  • prowadzenie spraw związanych z gospodarką zasobami lokalowymi, przyjmowanie wniosków o przydział lokali mieszkalnych, ich rozpatrywanie z udziałem Społecznej Komisji Mieszkaniowej i kwalifikowanie do przydziału zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej
  • wyrażanie zgody na podnajem, oddanie w bezpłatne użytkowanie lokalu w całości lub części w stosunku do osób bliskich najemcy oraz dla osób obcych w stosunku do najemcy lokalu
  • wykonywanie czynności prawnych i obsługi prawnej związanej z zarządzanymi i administrowanymi zasobami w imieniu własnym, lecz na rzecz Zlecającego, w tym reprezentowania Zlecającego przed Sądami, Sądem Administracyjnym oraz władzami i urzędami w szczególnych sprawach o:
   • eksmisje z lokali mieszkalnych w stosunku do osób naruszających obowiązki wynikające z umów najmu
   • zmiany warunków najmu w zakresie zmiany wysokości czynszu w oparciu o stosowną Uchwałę Zarządu Miasta
   • dochodzenie w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym roszczeń o zapłatę należności z tytułu użytkowania lokalu, opróżnienia i wydania lokalu
   • zleceniobiorca jest umocowany do udzielenia dalszych pełnomocnictw procesowych osobie go reprezentującej
 3. Ponadto Spółka:
 • zarządza strefą płatnego parkowania – obsługa automatów parkingowych na terenie miasta, pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie,
 • administruje 24 słupami ogłoszeniowymi na terenie miasta i Gminy Krapkowice, z których pobierane są pożytki zgodnie z cennikiem od dnia 01.07.2011 r.
 • pełni rolę inkasenta opłaty targowej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach
 • prowadzi administrację 43 Wspólnotami Mieszkaniowymi – w których oprócz prowadzenia spraw księgowych, nadzoruje prace remontowe. 

4. Przedmiot działalności Spółki mieści się w zakresie określonym w przepisach ustawy o gospodarce komunalnej, wymienionej w § 3 ust. 2 lit. b niniejszego aktu.