Strefa płatnego parkowania

UCHWAŁA NR XXVI/343/2021 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Krapkowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020, poz. 713) oraz art. 13b ust. 3 i 4 oraz art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 470 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się strefę płatnego parkowania na terenie miasta Krapkowice. Granice strefy określają załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania w wyznaczonych miejscach parkingowych pobiera się w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 18.00.

§ 3. Wprowadza się następujące stawki opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania:
1) za 1/2 godziny 1,00 zł, 2) za pierwszą godzinę 2,00 zł, 3) za drugą godzinę 2,20 zł, 4) za trzecią godzinę 2,50 zł, 5) za czwartą i każdą następną godzinę 2,00 zł.

§ 4. Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania mogą być uiszczane w formie opłat zryczałtowanych według następującej stawki:
1) miesięczna opłata abonamentowa 200,00 zł, 2) miesięczna opłata za zastrzeżone stanowisko postojowe (koperta) 500,00 zł, 3) miesięczna opłata abonamentowa dla mieszkańców strefy płatnego parkowania posiadających stały meldunek oraz własność lub współwłasność pojazdu 20,00 zł, 4) roczna opłata abonamentowa dla mieszkańców strefy płatnego parkowania posiadających stały meldunek oraz własność lub współwłasność pojazdu 150,00 zł.

§ 5. Ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych dla następujących użytkowników drogi: 1) osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami, posiadających karty parkingowe w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450) oraz kierowców przewożących osoby niepełnosprawne posiadające takie karty, na miejscach parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą, wewnątrz pojazdu, w sposób nie budzący wątpliwości i umożliwiający jej odczytanie z zewnątrz pojazdu; 2) kierujących oznakowanymi pojazdami służb miejskich i związanych z technicznym zabezpieczeniem miasta podczas wykonywania czynności na drodze lub związanych z zajęciem drogi; 3) kierujących pojazdami, którzy realizują postój pojazdu w czasie nie dłuższym niż 7 minut od zajęcia miejsca postojowego i pobiorą z samoobsługowego automatu parkingowego bilet oraz umieszczą bilet za przednią szybą pojazdu, w sposób określony w § 6 ust. 2.; 4) kierujących pojazdami elektrycznymi w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110) lub kierujących pojazdami hybrydowymi w rozumieniu art. 2 pkt 13 tej samej ustawy, posiadających kartę - abonament eko, która będzie umieszczona za przednią szybą pojazdu w sposób określony w § 6 ust. 2. Id: 0399140B-4A3C-4293-B624-26AF65B6CE45. Podpisany Strona 1 Abonament eko wydawany jest na okres 1 roku, po przedstawieniu dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem poświadczającym, że pojazd posiada napęd elektryczny lub hybrydowy. 5) kierującym pojazdami TAXI w miejscach wyznaczonych znakami drogowymi D-19 i D-20 (postój taksówek i koniec postoju taksówek); 6) instytucji, organizacji prowadzącym działalność charytatywną i opiekuńczą.

§ 6. Opłaty za parkowanie pojazdów uiszcza się: 1) określoną w § 3 - z góry za przewidywany okres postoju poprzez wykupienie biletu bezzwłocznie, bez wezwania, z chwilą zajęcia miejsca parkingowego za pomocą płatności: a) gotówkowej w samoobsługowym automacie parkingowym, b) bezgotówkowej kartą płatniczą; 2) określoną w § 4 z góry za przewidywany okres postoju w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krapkowicach obsługującego strefę płatnego parkowania. 2. Dowód dokonania opłaty parkingowej, o której mowa w § 3 i § 4, należy umieścić za przednią szybą, wewnątrz pojazdu, w sposób nie budzący wątpliwości i umożliwiający jego odczytanie z zewnątrz pojazdu. 3. Uiszczona opłata określona w § 3 i § 4 uprawnia do parkowania pojazdu samochodowego we wszystkich strefach płatnego parkowania do czasu upływu opłaconego okresu. 4. W przypadku uszkodzenia samoobsługowego automatu parkingowego opłata winna być wniesiona w innym sprawnym samoobsługowym automacie parkingowym.

§ 7. 1. Po stwierdzeniu nieuiszczenia należnej opłaty za parkowanie wystawiane jest wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej. Wezwanie to umieszcza się na przedniej szybie pojazdu pod wycieraczką w dniu wystawienia. 2. W przypadku niewniesienia opłaty dodatkowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krapkowicach doręcza listem poleconym właścicielowi pojazdu wezwanie do jej uiszczenia.

§ 8. l. Za nieuiszczenie opłaty, o której mowa w § 3 i § 4 pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł. 2. Opłatę dodatkową należy uiścić w terminie 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia informującego o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej za niezapłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania. 3. Oplata dodatkowa ulega obniżeniu do kwoty 25,00 zl w przypadku, gdy zostanie ona uiszczona w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia informującego o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania.

§ 9. Tracą moc: 1) uchwała Nr XXVII/306/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Krapkowice, 2) uchwała Nr XXI/248/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/306/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie ustalenia płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Krapkowice, 3) uchwała Nr XIII/158/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/306/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie ustalenia płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Krapkowice. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. Id: 0399140B-4A3C-4293-B624-26AF65B6CE45. Podpisany Strona 2 § 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

z dnia 24 czerwca 2021r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/343/2021 Rady Miejskiej w Krapkowicach

W załącznikach dostępna jest wersja do pobrania.
z dnia 24 czerwca 2021r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/343/2021 Rady Miejskiej w Krapkowicach

W załącznikach dostępna jest wersja do pobrania.